Algemene Voorwaarden

Wadlopen is een mooie, maar ook een inspannende en risicovolle bezigheid. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken maakt Arenicola gebruik van goed opgeleide gidsen. Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemers aan de wadlooptochten kennis nemen van de volgende richtlijnen en risico’s, en zich er naar gedragen. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan niet alleen de deelnemer zelf in gevaar brengen, maar ook de andere deelnemers aan de tocht. Deze richtlijnen zijn opgesteld voor de veiligheid van de deelnemers en ter bescherming van de natuur.

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers goed zijn voorbereid, richtlijnen volgen en de risico’s van het wadlopen kennen. Lees hieronder onze Richtlijnen en Risico’s bij wadlopen goed door. Voor aanvang van de wadlooptocht vragen wij niet-Arenicolanen een Eigen Risico Verklaring te ondertekenen, waarin de deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van de eisen die aan het wadlopen worden gesteld, zoals hieronder verwoord.

Richtlijnen voor deelname aan een wadlooptocht met Arenicola

 1. Deelname aan een Arenicola wadlooptocht, geldt onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Wadloopverordening 2023, de aan Arenicola verleende vergunning én deze ‘Richtlijnen’. Het niet naleven of opvolgen van deze richtlijnen betekent automatisch uitsluiting van deelname. Eventueel hierdoor optredende kosten of schade komen volledig voor rekening van betreffende deelnemer.
 2. Bij opgave van meerdere deelnemers tegelijk (groep) dient één van deze aangemelde personen te zorgen voor een volledige en actuele deelnemerslijst en deze aan één van de gidsen te overhandigen voorafgaand aan de tocht. De aanmelder van de groep is verantwoordelijk om alle aangemelde personen ruim voorafgaand aan de tocht in kennis te stellen van de noodzakelijke uitrusting, aanwijzingen, regels en deze richtlijnen. Dit laatste sluit niet uit dat elke deelnemer individueel verantwoordelijk is om kennis te nemen van deze richtlijnen en deze na te leven.
 3. Deelnemers zorgen er voor om tijdig aanwezig te zijn op de afgesproken verzamelplaats. Er wordt niet gewacht op laatkomers.
 4. Deelname aan een wadlooptocht geschiedt geheel voor eigen risico.
 5. Elke deelnemer verplicht zich om de noodzakelijke wadloopuitrusting mee te nemen.
 6. Elke deelnemer dient zich tevoren er van te verzekeren dat hij beschikt over voldoende fysieke en/of geestelijke conditie om de wadlooptocht te kunnen volbrengen binnen de gestelde tijdsduur en op basis van te verwachten fysieke en geestelijke inspanning. We gaan er van uit dat deelnemers gezond zijn en in staat zonder moeite 3 – 4 uur in een normaal tempo te wandelen. Corpulent? Alleen de tochten met 1 ster. Lees ook hieronder over de Risico’s van het wadlopen.
 7. Een deelnemer met diabetes of andere medische aandoening, meldt dit bij aanmelding voor de tocht.
 8. Een gids kan, als gemachtigde van Arenicola, voor aanvang van een tocht deelnemers weigeren die volgens de gids niet voldoen aan gestelde voorwaarden of fysieke en/of geestelijke conditie.
 9. Indien tijdens de tocht blijkt dat niet voldaan is aan gestelde voorwaarden of dat de lichamelijk en/of geestelijke conditie van de deelnemer naar het oordeel van de gids onvoldoende is om de tocht met succes te kunnen uitlopen, kan de gids de deelnemer verplichten om onder begeleiding van een gids van Arenicola terug te keren naar het startpunt.
 10. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 11. Het nuttigen van alcoholische dranken vooraf en tijdens de wadlooptocht is niet toegestaan.
 12. Laat geen afval achter op het wad.
 13. Het is niet toegestaan om onderweg planten – of delen van planten – te plukken, af te snijden, of uit te steken.
 14. Van broedende vogels mogen de nesten niet worden verstoord of vertrapt en mogen geen eieren worden meegenomen.
 15. Mocht u zich tijdens de tocht om wat voor reden dan ook niet goed voelen, laat dat dan zo snel mogelijk aan een van de gidsen weten.
 16. Volg de aanwijzingen van de gidsen op. Deelnemers zijn verplicht om tijdens de tocht in de groep te blijven. Uitzwermen of op afstand van de groep lopen is niet toegestaan om verstoring of beschadiging van de natuur te voorkomen.
 17. Deelname aan een zware of zeer zware tocht (zoals naar Schiermonnikoog) kan alleen wanneer u een ervaren wadloper bent.

De risico’s van wadlopen

 1. Wadlopen kan alleen wanneer er sprake is van laagwater. Daarom wordt er ook niet gewacht op laatkomers. Het opkomende water wacht ook niet. Hoe hoog het hoge water en hoe laag het lage water is hangt af van diverse factoren, zoals spring- of doodtij, windrichting en -kracht en hoge of lagedrukgebieden. Gidsen weten bij benadering hoeveel water ze kunnen verwachten tijdens een tocht, maar plotselinge weersveranderingen kunnen voor onverwachte veranderingen zorgen.
 2. De fysieke inspanning bij wadlopen is zwaarder dan bij een gewone wandeling. Het lopen in slik en in water maakt de tocht extra zwaar. De gidsen weten waar de slikvelden zijn en waar de geulen het best doorwaadbaar zijn. De situatie op het wad is echter altijd aan veranderingen onderhevig.
 3. Als er acute hulp nodig is van een arts, neemt de gids contact op met de Kustwacht. In snel overleg met de Kustwacht wordt beslist hoe het snelst een arts bij de patiënt kan komen. Soms is dat met een reddingboot, meestal met een helikopter. Heli’s vliegen echter niet voortdurend boven het wad om te kijken of iemand hulp nodig heeft. En met name in het weekend staan personeel en heli niet gereed om binnen een minuut uit te kunnen rukken. De aanvliegtijd kan een uur of langer bedragen. Wie wat dit betreft geen enkel risico wil lopen moet niet mee gaan wadlopen. Wanneer u onderweg onwel wordt loopt u niet alleen zelf een risico, maar ook de andere wadlopers kunnen dan in de problemen komen. Wanneer er lang gewacht moet worden op de helikopter kan het water al flink opkomen en kan het moeilijk worden om de kust te bereiken.
 4. Door lagere temperaturen, wind en het doorwaden van geulen is onderkoeling bij het wadlopen een reëel gevaar.
 5. Bij onbewolkt weer kan de zon ongenadig branden. Er is immers geen schaduw. Een pet of (natte) doek op het hoofd voorkomt oververhitting of een zonnesteek. Wees voorbereid en volg de instructies met betrekking tot Uitrusting op.

Eigen Risico Verklaring

Niet-leden vragen wij een Eigen Risico Verklaring te printen, te ondertekenen, en vooraf aan de wadlooptocht te overhandigen aan de gids. U krijgt deze gemaild na aanmelding voor een tocht.

Maria vadosa sunt !

Spruteltocht augustus 2023


MARIA VADOSA SUNT